fbpx
ALGEMENE VOORWAARDEN GZVI
Inhoud

Definities
Algemeen
Offertes en aanbiedingen
Opdracht en uitvoering
Wijziging overeenkomst
Opschorting, ontbinding en opzegging
Overmacht
Betaling en Incasso
Aansprakelijkheid
Vrijwaring
Intellectuele eigendom
Geheimhouding
Klachtenregeling
Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1 Definities
Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt: GZVI: de onderneming die deze algemene voorwaarden hanteert. Opdrachtgever: de wederpartij van GZVI. BCMB: de beroepsvereniging voor Cliëntondersteuners. Lena Kapic is lid van deze beroepsvereniging. De contactgegevens staan op www.bcmb.nl.
Artikel 2 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offertes en overeenkomsten tussen GZVI en opdrachtgever. Afwijken van deze voorwaarden is alleen mogelijk als dit door beide partijen schriftelijk overeengekomen is.


Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als GZVI andere personen of organisaties inschakelt voor het werk.
Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij beide partijen hiermee schriftelijk akkoord gaan.


Als een bepaling niet geldig (nietig) blijkt te zijn of door de rechter vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen wel van toepassing. Beide partijen overleggen dan wat de inhoud van de nieuwe bepaling wordt.


Indien GZVI niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat GZVI in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarde te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van GZVI zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. GZVI is alleen aan de offertes en aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever binnen de aanvaardingstermijn schriftelijk wordt bevestigd.


Het honorarium wordt door GZVI op uurbasis geoffreerd. Facturering vindt plaats op grond van de werkelijk bestede uren.


Het aantal uren dat in de offerte genoemd staat, is een schatting van de benodigde tijd. In de factuur worden de werkelijk bestede uren in rekening gebracht.
GZVI kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.


De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Voor particuliere opdrachtgevers worden prijzen inclusief BTW genoemd. Andere kosten zoals reis-verblijf- verzend- en administratiekosten worden apart in rekening gebracht, tenzij anders aangegeven.


Offertes en aanbiedingen gelden niet voor toekomstige opdrachten behalve als partijen dit schriftelijk overeenkomen.

Artikel 4 Opdracht en uitvoering

De samenwerking tussen GZVI en Opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht zoals genoemd in art. 7:400 BW. GZVI heeft een inspanningsverplichting.


GZVI en opdrachtgever hebben niet de bedoeling om een arbeidsovereenkomst aan te gaan.


De overeenkomst geldt voor bepaalde tijd als partijen dit schriftelijk overeenkomen of uit de opdracht blijkt dat deze voor een bepaalde tijd duurt. In alle overige gevallen geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd.


GZVI zal de opdracht uitvoeren volgens de maatstaven en handelswijzen zoals die binnen de beroepsgroep van Cliëntondersteuners gebruikelijk zijn.
GZVI mag werkzaamheden door andere personen of organisaties laten uitvoeren.


Als GZVI werk uitvoert op een locatie die door Opdrachtgever is aangewezen, zorgt opdrachtgever kosteloos voor de gewenste voorzieningen en geschikte werkplek.


Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd mag GZVI het werk voor een volgende fase opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van eerdere fases heeft goedgekeurd en betaald.


Opdrachtgever geeft alle benodigde gegevens op tijd aan GZVI. Als de gegevens te laat worden gegeven heeft GZVI het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eventuele kosten van deze vertraging worden in rekening gebracht.


De uitvoeringstermijn begint als Opdrachtgever alle benodigde gegevens aan GZVI heeft gegeven.


GZVI is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is omdat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd en GZVI van deze gegevens is uitgegaan.


Uitvoeringstermijnen en leveringstijden zijn nooit definitieve (fatale) termijnen. GZVI overlegt met Opdrachtgever wat het vervolg zal zijn als termijnen uitlopen.

Artikel 5 Wijziging overeenkomst

Wijzigen of uitbreiden van de opdracht is alleen mogelijk in overleg met beide partijen.


Wijziging of uitbreiding wordt door beide partijen schriftelijk bevestigd.


GZVI zal Opdrachtgever informeren over de gevolgen van de wijziging zoals uitvoeringstermijn en prijs.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en opzegging

GZVI mag haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:


De Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of te laat nakomt;


GZVI na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden te weten komt waardoor bij GZVI twijfel ontstaat of Opdrachtgever zijn verplichtingen na zal komen;


De opdrachtgever zekerheid moet geven dat hij aan zijn verplichtingen zal voldoen maar dit niet doet;


Er vertraging of omstandigheden bij Opdrachtgever plaats vinden waardoor GZVI de overeenkomst in redelijkheid niet meer volgens afspraak kan uitvoeren;
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden.


Als GZVI haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar rechten uit de wet en de overeenkomst.


Bij ontbinding van de overeenkomst zijn de vorderingen van GZVI direct opeisbaar.


GZVI is niet aansprakelijk voor schade en kosten die ontstaan door opschorting, ontbinding of opzegging.


Als de ontbinding aan Opdrachtgever kan worden toegerekend, heeft GZVI recht op vergoeding van directe en indirecte schade en kosten.


GZVI mag de overeenkomst direct ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en dit de ontbinding rechtvaardigt.


Als de overeenkomst door GZVI wordt opgezegd, zorgt GZVI er voor dat resterende werkzaamheden aan andere personen of organisaties worden overgedragen. Dit gebeurt in overleg met de Opdrachtgever. Kosten van de overdracht worden in rekening gebracht. Als de overeenkomst door Opdrachtgever wordt opgezegd, heeft GZVI geen verplichting tot overdracht.


GZVI mag de overeenkomst direct opzeggen of annuleren als:


opdrachtgever in staat van liquidatie is verklaard;


opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;


opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of faillissement is aangevraagd;


er beslaglegging plaatsvindt bij Opdrachtgever en dit langer duurt dan 3 maanden,


er sprake is van schuldsanering bij Opdrachtgever;


Opdrachtgever niet vrij over zijn vermogen kan beschikken.


De vorderingen van GZVI zijn in deze gevallen direct opeisbaar.

Als opdrachtgever de opdracht (gedeeltelijk) annuleert, worden alle gemaakte kosten en gereserveerde arbeidstijd in rekening gebracht.

Artikel 7 Overmacht

GZVI hoeft haar verplichtingen niet na te komen als sprake is van overmacht.


Van overmacht is sprake als GZVI gehinderd wordt door voorziene of onvoorziene oorzaken die buiten haar invloedsfeer liggen en die niet aan haar kunnen worden toegerekend maar waardoor GZVI niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Dit omvat ook werkstakingen bij GZVI en derden.


GZVI kan haar verplichtingen opschorten zolang de overmacht duurt. Als dit langer is dan 2 maanden mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk opzeggen zonder de andere partij schadevergoeding te betalen.


Als een deel van het werk al is verricht of nog verricht kan worden en dit deel heeft zelfstandige waarde dan is opdrachtgever verplicht dit deel van het werk te betalen. GZVI stuurt een deelfactuur toe. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Betaling en Incasso

Opdrachtgever dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.


GZVI geeft aan op welke bankrekening de betaling moet plaatsvinden.


GZVI kan facturen sturen voor een deel van de opdracht.


Als Opdrachtgever te laat betaalt, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Opdrachtgever moet dan een rente van 1% per maand betalen. Als de wettelijke rente hoger is, dient de wettelijke rente betaalt te worden. Bij particuliere opdrachtgevers wordt de wettelijke rente in rekening gebracht. De rente wordt berekend vanaf het moment van verzuim tot het moment dat het bedrag betaald is.


GZVI mag bepalen welke kosten met de betaling voldaan worden. Met de betaling worden eerst gemaakte kosten voldaan, dan renten en als laatste de hoofdsom met rente.


Als Opdrachtgever de volgorde van betaling verandert, mag GZVI de betaling weigeren. Als Opdrachtgever alleen de hoofdsom betaalt maar niet de rente en incassokosten, dan mag GZVI de betaling ook weigeren.


Als opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van de factuur moet hij dit binnen 14 dagen laten weten aan GZVI.


Opdrachtgever overlegt met GZVI of hij de factuur bij bezwaar geheel of gedeeltelijk zal betalen. GZVI zal de afgesproken betalingsregeling schriftelijk bevestigen.


Als Opdrachtgever te laat betaalt, dan is hij verplicht om naast het factuurbedrag ook de buitengerechtelijke incassokosten te betalen. De factuur dient als voldoende bewijs. Voor particuliere opdrachtgevers geldt dat zij eerst een aanmaning toegestuurd krijgen. In de aanmaning worden de incassokosten vermeld en de gevolgen als er niet betaald wordt. Opdrachtgever is 14 dagen na het sturen van de aanmaning in verzuim. De incassokosten worden berekend naar tarieven zoals die in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk zijn. Zakelijke opdrachtgevers krijgen geen aanmaning toegestuurd. Zij zijn in verzuim zodra de betalingstermijn verstreken is. Bij hen worden alle werkelijk gemaakte incassokosten in rekening gebracht, ook als deze op redelijke gronden hoger zijn dan gebruikelijk. Eventuele gerechtelijke kosten en executiekosten worden zowel bij particuliere als zakelijke opdrachtgevers in rekening gebracht. Opdrachtgever moet over de (incasso)kosten wettelijke rente betalen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Indien GZVI aansprakelijk mocht zijn voor schade die de Opdrachtgever claimt in relatie tot de uitvoering van de overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.


GZVI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat GZVI is uitgegaan van de door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.


GZVI is alleen aansprakelijk voor directe schade. GZVI is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie


Onder directe schade wordt verstaan:


kosten voor de vaststelling van oorzaak en omvang van de schade;


redelijke kosten die aan GZVI toegerekend kunnen worden en die gemaakt worden om de gebrekkige prestatie van GZVI te herstellen volgens de overeenkomst;


redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, waarbij Opdrachtgever moet bewijzen dat deze kosten inderdaad de schade beperkt hebben.


GZVI is slechts aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag van de opdracht, of het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


De aansprakelijkheid van GZVI is altijd beperkt tot het bedrag dat de verzekering van GZVI in dat geval betaalt.


Een client die deelneemt aan de dienstverlening van GZVI is en blijft verantwoordelijk voor de zelfgemaakte keuzes zowel juridisch, financieel en lichamelijk vlak en heeft ten opzichte van GZVI en de betrokken derden in deze, geen recht op het indienen van een eventuele schadeclaim, in welke vorm dan ook.

Artikel 10 Vrijwaring

Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart GZVI voor alle aanspraken van derden bij de uitvoering van de overeenkomst.


Opdrachtgever garandeert Lena Kapic- GZVI dat informatiedragers, elektronische bestanden en software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

Op teksten, afbeeldingen en andere werken die voor de uitvoering van de overeenkomst door GZVI zijn gemaakt kunnen rechten van intellectueel eigendom rusten.


GZVI behoudt het eigendomsrecht op werken totdat ze zijn geleverd en betaald.


GZVI verleent bij levering van werken in de zin van de Auteurswet een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht voor het overeengekomen gebruik. De auteursrechten blijven bij GZVI.


Herpublicatie, publicatie in een ander medium of elk ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van GZVI. GZVI kan voor de toestemming een vergoeding vragen. Gebruik door derden is niet toegestaan.


Bij publicatie is naamsvermelding van GZVI verplicht. GZVI kan bepalen dat haar naam niet wordt vermeld. GZVI kan schadevergoeding vorderen als haar naam niet vermeld wordt.


Opdrachtgever moet goedkeuring vragen aan GZVI om geleverde werken ingrijpend te wijzigen. GZVI kan toestemming weigeren en het gebruik van het werk verbieden.


Als de Opdrachtgever een overheidsinstantie is die het auteursrechtelijk beschermd werk openbaar maakt, moet de opdrachtgever een auteursrechtelijk voorbehoud maken zoals bedoeld is in art. 15b van de Auteurswet. De publicatie vindt plaats door en uit naam van de overheid.

Artikel 12 Geheimhouding

Beide partijen houden vertrouwelijke informatie die zij uit deze overeenkomst of andere bron van elkaar gekregen hebben geheim tenzij zij door een rechterlijke uitspraak of op grond van de wet verplicht zijn om deze informatie te geven.


GZVI is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.

Artikel 13 Klachtenregeling

Indien Opdrachtgever klachten heeft over de, naar zijn oordeel gebrekkige wijze waarop GZVI de opdracht heeft uitgevoerd, zal Opdrachtgever binnen acht dagen na facturering zijn klacht schriftelijk kenbaar maken aan GZVI.

 

GZVI zal binnen 8 dagen na ontvangst van de klacht met Opdrachtgever in overleg treden om de gronden van de klacht te bespreken en indien mogelijk en noodzakelijk, tot een voorstel voor oplossing van de klacht komen.

 

Bereiken GZVI en Opdrachtgever geen overstemming over oplossing van de klacht, dan kan Opdrachtgever zich met zijn klacht richten tot de klachtencommissie van de BCMB, binnen 2 weken nadat GZVI afwijzend heeft gereageerd op de klacht. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat de klachtencommissie zich een goed beeld kan vormen van het geschil.

 

Van de behandeling door de klachtencommissie van de BCMB maakt in alle gevallen een bemiddelingspoging deel uit. Voor de verdere procedure wordt verwezen naar de website van de BCMB, www.bcmb.nl.

 

Als de klachtencommissie geen oplossing biedt, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van GZVI.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GZVI partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


De rechter in de vestigingsplaats van GZVI is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft GZVI het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Partijen zullen niet eerder een beroep op de rechter doen dan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderlinge overleg te beslechten.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. 

Voor meer informatie zie ons Privacystatement.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. 

Voor meer informatie zie ons Privacystatement.